Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

TIN TỨC

QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 Sử dụng năm học 2020-2021

5/1/2020 9:55:55 PM
QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 Sử dụng năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LÊ TRỰC                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:  30  /QĐ-TH LT                                                                           Tiến Hóa, ngày 28  tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục  sách giáo khoa lớp 1

Sử dụng năm học 2020-2021

 

 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ TRỰC

 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ quyết định số 636/QĐ -UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 của Hội đồng lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1 trường Tiểu học Lê Trực.

 

                                          QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Lê Trực, năm học 2020-2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng sư phạm nhà trường, Tổ chuyên môn, các bộ phận liên quan của trường tiểu học Lê Trực và các phụ huynh, học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

  Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ( để b/c);

- Như điều 3;

- Lưu VT.

        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

         Hoàng Thị Nguyệt

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Hoàng Thị Nguyệt

ĐỊA CHỈ
Tiến Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
Email: th­_letruc@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu học Lê Trực
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình